Enligt artikel 27 i Barnkonventionen har alla barn rätt till den levnadsstandard som krävs för deras utveckling. Rädda Barnen har velat uppmärksamma vad detta innebär i ett välfärdsland som Sverige och hur denna rättighet efterlevs här. Vi har kopplat detta till artikel 2, som säkerställer att inget barn ska diskrimineras på grund av sin eller sina föräldrars sociala status och artikel 4 - staten ska säkerställa att alla rättigheter i Barnkonventionen uppfylls för alla barn i landet ”till det yttersta av sina tillgängliga resurser”.  Rädda Barnen arbetar med frågor om ekonomisk utsatthet också för att medlemmar och tjänstepersoner i möten med barn i lokala verksamheter ser konsekvenserna av hur det är att leva med knapp ekonomi. Barn i familjer på marginalen begränsas av avgifter i skolan, i föreningslivet,  i kulturskolan, av busskort som inte gäller på helger osv. Denna begränsning innebär att flera barn vi möter berättar om att känna sig utanför, att det är skamligt att inte ha råd, att en som barn behöver skapa sig en strategi för att klara av att leva med knapp ekonomi vilket också innebär att en som barn tar ett stort ansvar för familjens ekonomiska situation.