Sverige har ingen officiell definition av fattigdom. Fattigdom är ett komplext begrepp som innefattar många mycket olika aspekter. Det går därför inte att alltid använda ett enda sorts mått när man diskuterar barnfattigdom. Rädda Barnen använder definitionen ovan när vi mäter hur många barn som lever i fattigdom. Detta för att vi anser att dessa mått kan relateras till vad som menas med skälig levnadsstandard i enlighet med Barnkonventionen artikel 27, samt att det är beständiga mått som möjliggör att se utvecklingen över tid, då dessa inte är beroende av övriga befolkningens inkomstökningar eller – minskningar.


När man däremot ska se på vilka åtgärder som har effekt på barnfamiljers ekonomi, måste man använda ett relativt fattigdomsbegrepp, för att kunna se vilken ekonomi familjen skulle haft utan åtgärden och också för att kunna jämföra situationen mellan olika inkomstgrupper. Rädda Barnen använder då oftast EU:s definition av ”at risk of poverty”, vilket är en inkomst under 60 % av medianinkomsten i landet.


I fördjupningsstudien Välfärd - inte för alla (2011)[1] som handlar om den ekonomiska familjepolitiken, använde vi det relativa måttet 60 % av medianinkomsten för att kunna se vilken effekt den ekonomiska familjepolitiken har på barnfamiljers ekonomi och om dess fattigdomsreducerande effekt avtagit. Detta hade vi inte kunnat se om vi använt Rädda Barnens vanliga mått. Vi är också begränsade av vilken officiell statistik som finns tillgänglig.


[1] Välfärd inte för alla kommer i ny upplaga under 2018