När Rädda Barnen började sammanställa våra barnfattigdomsrapporter definierades personer med utländsk bakgrund som utrikes födda, eller inrikesfödda med två utrikes födda föräldrar. Även inrikes födda personer med enutrikes född förälder ingick i begreppet. Definitionen av begreppet ändrades 2003 och man tog bort inrikes födda personer med en utrikes född förälder. Vi har valt att fortsätta att använda den tidigare definitionen för att kunna jämföra statistik över en längre tid.


Vid jämförande med andra studier om barns ekonomiska utsatthet bör denna skillnad mellan olika definitioner beaktas.


I vår rapport säger vi att lite mer än 30 procent har utländsk bakgrund, vilket då är lite mer än 600 000 barn. Enligt den definition som SCB använder idag är det lite mindre än 500 000 barn som har utländsk bakgrund.